مشاوره علمی

تعداد بازدید : 8143

مشاوره علمی

گروه مشاوران مديرپلاس با تيمي مجرب از اساتيد و متخصصان دانشگاهي آماده ارائه انواع خدمات مشاوره اي در خصوص پايان نامه‌ها، طرح هاي پژوهشي، مقالات علمي-پژوهشي و ISI، روش تحقيق و . . . مي باشد.

حوزه های فعالیت:

حوزه تصميم‌گيري(Decision Making)
 • مشاوره و اجراي تکنيک هاي تاپسيس فازي و قطعي(TOPSIS)؛
 • فرايند تحليل سسلسله مراتبي فازي و قطعي(AHP)؛
 • فرايند تحليل شبکه اي فازي و قطعي(ANP)؛
 • ديمتل فازي و قطعي(DEMATEL)؛
 • ويکورفازي و قطعي(VIKOR)؛
 • لينمپ فازي و قطعي(LINMAP)؛
 • الکتره ی فازي و قطعي(ELECTERE)؛
 • سای فازي و قطعي(SAW)؛
 • آنتروپي شانون فازي و قطعي(Shannon`s Entropy)؛
 • پروميتي فازي و قطعي(PROMETHEE) و . . . ؛
 • تکنیک های ترکیبی

تکنیک های ترکیبی روش تحقيق (Research Methodology)
 • مشاوره در طراحي روش تحقيق؛
 • مشاوره در انتخاب موضوع؛ مشاوره در انجام مراحل پايان‌نامه؛
 • مشاوره در شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها؛
 • مشاوره در شيوه نگارش مقالات ISI، علمي-پژوهشي، علمي-ترويجي، کنفرانس هاي داخلي و خارجي؛
حوزه آمار (Statistics)
 • تعيين اندازه حجم نمونه (جدول مورگان، رابطه کوکران و . . . )؛
 • تهيه گزارش توصيفي (ميانگين، ميانه، نما، چولگي، کشيدگي، جدول، نمودار)؛
 • بررسي و محاسبه قابليت اعتماد پرسشنامه ها (آلفاي کرونباخ)؛
 • بررسي تصادفي بودن داده ها (آزمون مبتني بر رديف‌ها يا گردش)؛
 • مشاوره و انجام آزمون نيکويي برازش (کلموگروف-اسميرنوفks، کاي دو، اندرسن-دارلينگ، شپيرو-ويلک و . . .)؛
 • مشاوره و انجام آزمون هاي مقايسه ميانگين ها (آزمون هاي استيودنتt، نرمال Z، آزمون من-ويتني، علامت، ميانه و . . . )؛
 • مشاوره و انجام آزمون هاي مقايسه زوجي (آزمون استيودنتt، آزمون نرمالZ، مک نمار و . . .)؛
 • مشاوره و انجام آزمون هاي نسبت (آزمون نسبتP، آزمون دوجمله اي و . . . )؛
 • مشاوره و انجام آزمون هاي مقايسه انحراف معيارها (آزمون نرمالZ، آزمون فيشر( F؛
 • مشاوره و انجام تحليل واريانس )پارامتريک، کروسکال-واليس، فريدمن و . . . )،
 • مشاوره و انجام طرح اندازه‌هاي تکراري (بررسي لانداي ويلکز، اثر پيلايي، هتلينگ، کوکران و...)؛
 • مشاوره و انجام تحليل رگرسيون خطي، غيرخطي، لجستيک (لجيت و پرابيت) و . .. ؛
 • مشاوره و انجام تحليل رگرسيون پنل؛ مشاوره و انجام آزمون هاي همگني و استقلال؛
 • مشاوره و انجام تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي؛
 • مشاوره و انجام آزمون همبستگي (پيرسون، اسپيرمن و . . . )؛
 • مشاوره و انجام تحليل مسير )تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم، معني داري مسيرها، ماترس واريانس-کوواريانس)؛
تحلیل های تخصصی آمار
مشاوره و انجام مدل‌يابي معادلات ساختاري با استفاده از نرم‌افزارهاي Lisrel، Amos، PLS؛ انجام هر گونه تحليل آماري ديگر با استفاده از نرم افزارهاي SPSS،STATA، SYSTAT، Eviews، Minitab، SAS.؛
حوزه تحقيق در عمليات (Operations Research)؛
 • مشاوره در طراحي و حل مدل هاي خطي فازي و قطعي؛
 • مشاوره در طراحي و حل مدل هاي غيرخطي فازي و قطعي؛
 • مشاوره در طراحي و حل مدل هاي حمل‌ونقل فازي و قطعي؛
 • مشاوره در طراحي و حل مدل هاي پوياي احتمالي و غيراحتمالي فازي و قطعي؛
 • مشاوره در طراحي و حل مسائل نظريه بازي‌ها فازي و قطعي؛
 • مشاوره و طراحي مدل هاي تحليل پوششي داده‌ها به صورت عادي (DEA) و شبکه‌اي (NDEA) در فضاي فازي و قطعي؛ . . . ؛
حوزه داده‌ کاوي(Data Mining)
 • دسته‌بندي (Classification)؛
 • خوشه‌بندي (Clustering)؛
 • کشف قواعد وابستگي (Association Rule)؛
 • ترسيم و تحليل درخت تصميم (Decision Tree)؛
 • پيش‌بيني (Forcadting)؛
 • شبکه عصبي مصنوعي (Artificial Neural Network)؛
حوزه متدهاي فراابتکاري(Meta Hurestic)
 • مشاوره و اجراي متدهاي الگوريتم ژنتيک (Genetic)؛
 • جستجوي مورچگان (Ant Colony Optimization)؛
 • الگوريتم پرندگان(Particle Swarm Optimizing)؛
 • جستجوي ممنوعه (Tabu Search)؛
 • الگوريتم جستجوي زنبورها (Artificial bee colony algorithm)؛
 • تبريد تدريجي (Simulated Annealing) و . . . .؛
حوزه فازي(Fuzzy) و حوزه خاکستري(Grey Theory)
گروه مشاوران مديرپلاس آمادگي دارد مشاوره و اجراي کليه تکنيک هاي مطرح شده فوق را در فضاي فازي نيز انجام دهد. در همين راستا نرم افزارهايي نيز توسط اين گروه طراحي و تدوين شده‌اند که در صفحه اصلی سايت قابل مشاهده هستند. همچنين اين گروه مشاور، آمادگي خود را جهت مشاوره و انجام ساير تحليل ها در فضاي فازي (شبکه عصبي فازي، آمار فازي، منطق فازي و … اعلام مي دارد.

نحوه درخواست مشاوره:

محققاني که قصد استفاده از خدمات مشاوره اي گروه مشاوران مديرپلاس را دارند لازم است فرم سفارش در ادامه همين صفحه را به صورت کامل و با ارائه توضيحات کافي و در صورت نياز آپلود کردن فايل هاي مرتبط تکميل نمايند. متخصصان اين گروه مشاور، ضمن بررسي درخواست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نتيجه بررسي و هزينه مشاوره را به متقاضي اعلام خواهند نمود. در صورت توافق بعدي، خدمات مورد نظر حداکثر در مدت 10 روز تحويل خواهد شد.

ایمیل سایت: info@modirplus.com (پشتیبانی 24 ساعته)


  

فرم درخواست مشاوره علمی

نام:*

نام خانوادگی:*

شماره تلفن همراه:*

ایمیل:*

رشته:

مقطع:

توضیحات:*

آپلود فایل:

Upload File

 

ورود اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

ثبت نام
رمز عبور خود را فراموش کرده‌ام.

  


  

طراحی و توسعه سایت توسط سپیناد